Primar, ing. Ion Baicea

PROGRAM AUDIENȚE -   Miercuri: 09.00 - 12.00

Atributiile principale ale primarului:

 

 • asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; 
 • dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administrative centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
 • asigura aducerea la indeplinirea a hotararilor consiliului local;
 • poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la probleme locale de interes deosebit;
 • prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este nevoie, informari privind starea economica si sociala a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
 • ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor impreuna cu organele specializate ale statului ;
 • asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila;
 • ia masuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
 • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 • ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local;
 • asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
 • conduce serviciile publice locale;
 • asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara;
 • indeplineste functia de ofiter de stare civila;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
 • propune consiliului local spre aprobare organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
 • numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate, cu exceptia secretarului;
 • raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului;
 • ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru igienizarea malurilor cursurilor de apa din raza orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
 • Primarul deleaga viceprimarului sau, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atributiile de mai sus. 

Curiculum Vitae

Declaraţie de avere si interese 2013

Declaraţie de avere si interese 2014

Declaraţie de avere si interese 2015

Declaraţie de avere si interese 2016

Declaraţie de avere si interese 2017